نویسنده: رسول جعفریان

۲ نتیجه

عنوانکارنامۀ فرهنگ نخعی (1297 ـ 1384)

نویسندهرسول جعفریان

ناشرمورخ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ79ـ6300ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۹

عنوانالفاظ کفر فارسی در فقه حنفی (کفریات زبانی در میان عامه)

نویسندهرسول جعفریان

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ318ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴