نویسنده: رحیم اشنویی محمود‌زاده

۱ نتیجه

عنوانمعانی اسامی مادی ـ کردی یا «معانی بعضی از اسامی مادی ـ کردی ـ ایرانی در زبان کردی و پژوهش تاریخی آنها

نویسندهرحیم اشنویی محمود‌زاده

ناشرمؤلف

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ0286ـ00ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۵۲