نویسنده: رابرت جی. یانال

۱ نتیجه

عنوانهیچکاک در مقام فیلسوف

نویسندهرابرت جی. یانال

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک4ـ029ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۲۷۸