نویسنده: دیک هبدیج

۱ نتیجه

عنوانخرده فرهنگ: معنای سبک

نویسندهدیک هبدیج

ناشرپژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ116ـ452ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۹