نویسنده: دیوید کِک

۱ نتیجه

عنوانفرشتگان و فرشته شناسی در قرون وسطا

نویسندهدیوید کِک

ناشرورا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ58ـ7072ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۰