نویسنده: دیوید کوزنزهوی

۱ نتیجه

عنوانحلقۀ انتقادی: ادبیات، تاریخ و هرمنوتیک فلسفی

نویسندهدیوید کوزنزهوی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ329ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۰