نویسنده: دنیل هانری پژو

۱ نتیجه

عنوانمقدمه ای بر ادبیات عمومی و تطبیقی

نویسندهدنیل هانری پژو

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ03ـ5613ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰