نویسنده: خسرو سعیدی

۱ نتیجه

عنواناللهیار صالح (زندگی‌نامه)

نویسندهخسرو سعیدی

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9_2823_06_964

تعداد صفحات۳۵۹