نویسنده: حکیم نزاری قهستانی

۱ نتیجه

عنوانمثنوی ازهر و مزهر

نویسندهحکیم نزاری قهستانی

ناشرهیرمند

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ370ـ408ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۸