نویسنده: حمزۀ فنصوری (عارف قرن 16 جهان مالایی)

۱ نتیجه

عنوانسه رساله اسرارالعارفین، شراب‌العاشقین، المنتهی

نویسندهحمزۀ فنصوری (عارف قرن 16 جهان مالایی)

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ154ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۹۴+۲۱