نویسنده: حمدالله مستوفی

۲ نتیجه

عنواننزهۀ القلوب (دو جلد)

نویسندهحمدالله بن ابوبکر بن حمدالله مستوفی قزوینی (به سال 740 هجری قمری)

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ519ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۵۸

عنوانتاریخ گزیده (دو جلد)

نویسندهحمدالله مستوفی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ40ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴۶