نویسنده: حسین عصمتی

۱ نتیجه

عنوانصور خیال در نسخه های مصور: شاهنامۀ بایسنقری و تهماسبی

نویسندهحسین عصمتی

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک5ـ5117ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۰