نویسنده: حسین سناپور

۳ نتیجه

عنوانآغازکننده‌گان رمان مدرن ایران؛ تحلیل رمان‌های بوف‌کور، سنگی بر گوری، سنگ‌صبور، خروس، شازده احتجاب، کریستین و کید، آشغالدونی، ملکوت

نویسندهحسین سناپور

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ980ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۱

عنوانتودرتویی شگردها؛ هشت جستار داستان‌نویسی

نویسندهحسین سناپور

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ667ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۶

عنوانسپیدتر از استخوان

نویسندهحسین سناپور

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ549ـ229ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶