نویسنده: حسن سیدعرب

۳ نتیجه

عنوانآفاق حکمت سهروردی

نویسندهحسن سیدعرب

ناشرنور اشراق

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ6ـ92763ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۰

عنوانتاریخ فلسفه اشراق از سهروردی تا علامه طباطبایی

نویسندهحسن سیدعرب

ناشرنور اشراق

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ3ـ98408ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۶۴

عنوانهانری کربن و فلسفۀ سهروردی

نویسندهحسن سیدعرب

ناشرنور اشراق

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ0ـ98408ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۷۶