نویسنده: حسن انوشه و غلامرضا صنعتگر

۱ نتیجه

عنوان فارسی ناشنیده: فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات فارسی و فارسی‌شدۀ کاربردی در افغانستان

نویسندهحسن انوشه و غلامرضا صنعتگر

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۷۰۰

شابک6_609_119_600_978