نویسنده: جیسون ص.مختاریان

۱ نتیجه

عنوانربی ها، ساحران، پادشاهان و موبدان: فرهنگ تلمود در ایران باستان

نویسندهجیسون ص.مختاریان

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ95ـ8284ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۶