نویسنده: جوزف فرانک و دیگران

۱ نتیجه

عنوانتو نخواهی کشت (مقالاتی دربارۀ رمان جنایت و مکافات)

نویسندهجوزف فرانک و دیگران

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ615ـ448ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۰