نویسنده: جواد اسحاقیان

۲ نتیجه

عنوانبوطیقای نو و هزارویک‌شب

نویسندهجواد اسحاقیان

ناشرافراز

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ422ـ243ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانبوطیقای نو و خوانش فمنیستی (در آثاری از غزاله علیزاده، شهرنوش پارسی‌پور، منیرو روانی‌پور، زویا پیرزاد، میترا داور)

نویسندهجواد اسحاقیان

ناشرنقد افکار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ154ـ228ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۹