نویسنده: جمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

۱ نتیجه

عنوانمفاهیم بنیادی تاریخ هنر

نویسندهجمعی از نویسندگان ویراستۀ رابرت اس. نلسون و ریچارد شیف

ناشرمینوی خرد

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ38ـ6220ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۳