نویسنده: جمعی از نویسندگان به کوشش کیهان خانجانی

۱ نتیجه

عنوانکتابت روایت؛ درس‌گفتارهای داستان

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش کیهان خانجانی

ناشرآگه

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ313ـ329ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۳