نویسنده: جمعی از نویسندگان به کوشش محمدرضا رضوی، مرضیه صناعتی

۱ نتیجه

عنوانجشن‌نامۀ دکتر محمد دبیرمقدم: مجموعه مقالات زبان‌شناختی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش محمدرضا رضوی، مرضیه صناعتی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ7ـ96833ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴+۴۲۲