نویسنده: جمعی از نویسندگان به کوشش سارا اقبالی

۱ نتیجه

عنواناساشعر: پروانه‌ای بر شانه ماه: شعر نوظهور مازندرانی (مقالات و اشعار)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش سارا اقبالی

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ71ـ7718ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۵۲