نویسنده: جمعی از نویسندگان به کوشش امید قنبری

۲ نتیجه

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی آزرمیدخت صفوی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ225ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۲

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی دکتر بدرالزمان قریب

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهرانا

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ244ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۳