نویسنده: جمعی از نویسندگان به ویراستاری برت کاردوللو

۱ نتیجه

عنوانسینمای متعهد

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری برت کاردوللو

ناشردیبایه

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ313ـ212ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۲