نویسنده: جمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی داود دشتبانی

۳ نتیجه

عنواندوماهنامۀ فرهنگی تاریخی دربند، سال دوم، شماره سوم و چهارم، اسفند 1395 تا خرداد 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی داود دشتبانی

ناشر-

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک-

تعداد صفحات۱۳۰

عنواندوماهنامۀ فرهنگی تاریخی دربند، سال نخست، شماره دوم، دی و بهمن‌ماه 1395

نویسندهجمعی از نویسندگان به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی داود دشتبانی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۱۴۲