نویسنده: جمعی از نویسندگان به سردبیری پژند سلیمانی

۱ نتیجه

عنوانفصلنامۀ تخصصی تئاتر و سینمای پیام چارسو، سال نخست، شمارۀ نخست، بهار 1396

نویسندهجمعی از نویسندگان به سردبیری پژند سلیمانی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۲۲۴