نویسنده: جمعی از نویسندگان به اهتمام هما میوانی

۱ نتیجه

عنوانخنیاگر میهن: زندگی، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار عارف قزوینی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام هما میوانی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک2ـ678ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۹۶