نویسنده: جان لچت

۱ نتیجه

عنوانپنجاه متفکر بزرگ معاصر؛ از ساختارگرایی تا پساانسان‌گرایی

نویسندهجان لچت

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک3ـ851ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۷