نویسنده: توماس آر.مارتین

۲ نتیجه

عنوانروم باستان از رومولوس تا یوستینیان

نویسندهتوماس آر.مارتین

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ07ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانیونان باستان: از ماقبل تاریخ تا دوران هلنیستی

نویسندهتوماس آر.مارتین

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ06ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۲