نویسنده: ترجمه و نگارش: یدالله آقاعباسی

۱ نتیجه

عنوان جستارهایی در نمایش خلاق و درمان

نویسندهترجمه و نگارش: یدالله آقاعباسی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ062ـ308ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸