نویسنده: ترجمه و تعلیقات از خداداد رضاخانی، سجاد امیری باوندپور

۱ نتیجه

عنوانرویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان؛ روایتی از آخرین سال‌های پادشاهی ساسانی

نویسندهترجمه و تعلیقات از خداداد رضاخانی، سجاد امیری باوندپور

ناشرحکمت سینا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ10ـ8058ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴