نویسنده: تدوین و ترجمه از خسرو ناقد

۱ نتیجه

عنواندر جست‌وجوی معنای زندگی: گفتگو با اندیشه‌ورزان اروپایی

نویسندهتدوین و ترجمه از خسرو ناقد

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8ـ112ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۰۰