نویسنده: تام هالند

۱ نتیجه

عنوانآتش پارسی؛ نخستین امپراتوری جهانی و نبرد برای تسخیر غرب

نویسندهتام هالند

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ050ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۴