نویسنده: تاج السلمانی

۱ نتیجه

عنوانتاریخنامه (شمس الحسن)

نویسندهتاج السلمانی

ناشربنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ38ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۴۹+۴۶