نویسنده: تئوون لیوون

۱ نتیجه

عنوانآشنایی با نشانه‌شناسی اجتماعی

نویسندهتئوون لیوون

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ305ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۸