نویسنده: بی‌تا ملکوتی

۱ نتیجه

عنواناسطوره مهر: زندگی و سینمای سوسن تسلیمی

نویسندهبی‌تا ملکوتی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 0ـ005ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۰