نویسنده: به کوشش یوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

۱ نتیجه

عنوانتاریخچه دبستان اوحدی مراغه (از 1299 ـ 1364 ش)

نویسندهبه کوشش یوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرمنشور سمیر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ07ـ8370ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۹