نویسنده: به کوشش گلوریا جی. لکی، لیزا ام. گیون و جان ئی. بوشمن

۱ نتیجه

عنواننظریۀ انتقادی برای علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

نویسندهبه کوشش گلوریا جی. لکی، لیزا ام. گیون و جان ئی. بوشمن

ناشرچاپار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ076ـ2760ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۲۰