نویسنده: به کوشش کتلن کوئیپر

۱ نتیجه

عنوان100 زن تأثیرگذار تاریخ (راهنمای بریتانیکا در معرفی تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ)

نویسندهبه کوشش کتلن کوئیپر

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک9ـ165ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۱