نویسنده: به کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری قنواتی

۱ نتیجه

عنوانجامع الحکایات

نویسندهبه کوشش پگاه خدیش و محمد جعفری قنواتی

ناشرمازیار

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک9_97_5676_964_978