نویسنده: به کوشش و ترجمۀ مریم حسین‌نژاد

۱ نتیجه

عنوانهنر داستان نویسی در گفتگو با: ایشی گورو، اورهان پاموک، موراکامی

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ مریم حسین‌نژاد

ناشرجغد

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ30ـ6467ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۴