نویسنده: به کوشش و ترجمه مصطفی صداقت‌رستمی

۱ نتیجه

عنواننوروز؛ جستارهایی پیرامون نوروز از دانشنامه ایرانیکا

نویسندهبه کوشش و ترجمه مصطفی صداقت‌رستمی

ناشرترفند

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ34ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۴