نویسنده: به کوشش نصرالله صالحی

۱ نتیجه

عنوانتاریخ روابط ایران و عثمانی در عصر صفوی

نویسندهبه کوشش نصرالله صالحی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ23ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۹