نویسنده: به کوشش مهرداد پرهیزکاری

۱ نتیجه

عنواناخبار قزوین: در روزنامه ایران 1295 ـ 1305 هجری خورشیدی (دو جلد)

نویسندهبه کوشش مهرداد پرهیزکاری

ناشرره‌آورد مهر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ6ـ93288ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۴۰