نویسنده: به کوشش منصوره اتحادیه، رقیه آقابالازاده شللو

۱ نتیجه

عنوانتجار و تجارت؛ منتخبی از اسناد تجارتخانۀ اتحادیه

نویسندهبه کوشش منصوره اتحادیه، رقیه آقابالازاده شللو

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ43ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۹