نویسنده: به کوشش محمدهاشم اکبریانی

۲ نتیجه

عنوانحروفچینی؛ گفتگو با متخصصان حروفچینی

نویسندهبه کوشش محمدهاشم اکبریانی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ535ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانحقوق نشر؛ گفتگو با حقوقدانان نشر

نویسندهبه کوشش محمدهاشم اکبریانی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ536ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰