نویسنده: به کوشش فاطمه قاضیها

۱ نتیجه

عنوانمراسم دربار ناصری (جشن آش‌پزان)

نویسندهبه کوشش فاطمه قاضیها

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ330ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۸+۲۲