نویسنده: به کوشش رضا کریم مجاور

۱ نتیجه

عنوانبا شهرزاد در شب‌های کردستان: آنتولوژی داستان کوتاه کردستان ایران از آغاز تا امروز

نویسندهبه کوشش رضا کریم مجاور

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ02ـ8211ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۸