نویسنده: به کوشش رضا نوزاد

۲ نتیجه

عنوانشاعران شهید جنگل

نویسندهفریدون نوزاد به کوشش رضا نوزاد

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ639ـ190ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۹

عنواناخبار مطبوعات گیلان در عصر قاجار (سه جلد)

نویسندهبه کوشش رضا نوزاد

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپرشت

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ456ـ190ـ964ـ978