نویسنده: به کوشش بصیراحمد حسین‌زاده

۱ نتیجه

عنوانافغانستان به روایت روزنامۀ اطلاعات

نویسندهبه کوشش بصیراحمد حسین‌زاده

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک2ـ206ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۹۱